Biegli sądowi

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Lista biegłych sądowych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz w sekretariacie Oddziału Administracyjnego.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi);
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Odpis dyplomu;
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy;
 7. Zaświadczenie o niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d