Biuro Obsługi Interesantów

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: od 800 do 1800
Wtorek - Piątek: od 800 do 1500

Dane teleadresowe

ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy,
parter, pokój nr 2

Telefon 
(32) 32 33 104,    (32) 32 33 105,    (32) 32 33 106

Adres email

informacja@tychy.sr.gov.pl

Do zadań Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Tychach należy w szczególności:

 

1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych na zasadach określonych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych w sprawach: 

• cywilnych,

• rodzinnych,

• gospodarczych,

• pracy i ubezpieczeń społecznych

• karnych i wykonawczych

Informacji z zakresu właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych udziela Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych.

2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

4. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

5. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

6. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

7. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

8. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorami wpisanymi na listy mediatorów i stałych mediatorów oraz mediatorem prowadzącym w Sądzie Rejonowym w Tychach Punkt Mediacyjny

Do zadań BOI należy również obsługa czytelni akt. Aby zamówić akta do czytelni - kliknij.

Interesanci zgłaszający się osobiście, w tym adwokaci i radcy prawni, obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania do Biura.

Poniżej znajduje się lista tematów, w których sprawach pracownicy sądu mogą udzielić informacji, a w których nie mogą Państwu pomóc.

Pracownicy sądu mogą:

Pracownicy sądu nie mogą:

 • Informować o właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Tychach,
 • Udzielić informacji o rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tychach,
 • Udzielić podstawowych informacji dot. wszczęcia postępowania (procedury według norm kodeksowych),
 • Wskazać jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • Udzielić informacji dot. sposobu ubiegania się o przyznanie pełnomocnika z urzędu,
 • Informować o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy uiścić należność,
 • Informować o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
 • Informować o toku postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego, tj. wskazać sygnaturę sprawy, termin i miejsce rozprawy, datę wydania orzeczenia, dalsze podejmowane w sprawie czynności (dla stron i ich pełnomocników),
 • Wskazać adresy siedziby innych sądów, organów i urzędów centralnych,
 • Wskazać instytucje udzielające bezpłatne porady prawne.
 • Udzielać porad prawnych,
 • Doradzać, co jest najlepszym sposobem na rozwiązanie danego problemu,
 • Udzielać wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia stanowiska strony przed Sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy,
 • Dyktować i sporządzać projektu pisma procesowego,
 • Przekazywać danych osobowych stron postępowania,
 • Wskazywać i polecać  konkretne nazwiska prawników udzielających porad prawnych,
 • Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w Twoim przypadku,
 • Umożliwiać kontaktu z sędzią prowadzącym Twoją sprawę poza salą sądową,
 • Wyjaśniać treści orzeczenia sądowego,
 • Interpretować pism sądowych,
 • Ponaglać pracowników i sędziów w celu szybszego rozpatrzenia sprawy.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O SPRAWACH SĄDOWYCH

INFORMACJE TELEFONICZNE

 

Zasady udzielania informacji telefonicznych przewidziane są w § 97 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2015 r., poz. 2316]. Zgodnie z tymi przepisami:

1) Pracownicy sądów pod numerami telefonów wskazanymi jako numery kontaktowe udzielają telefonicznie bez ustalania tożsamości osób telefonujących następujących informacji jawnych o toczących się sprawach:

 • tożsamych z udostępnianymi na wokandzie sądowej; w sytuacji przewidzianej w § 70 ust. 4 ujawnia się dane przeznaczone do zamieszczenia na wokandzie;
 • o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Udzielenie powyższych informacji następuje po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury albo oznaczenia stron lub co najmniej jednego uczestnika postępowania nieprocesowego i przedmiotu sprawy.

Informacji dotyczących spraw, których akta są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dotyczących spraw rozpoznawanych w wydziałach rejestrowych, udziela się bez potrzeby uzyskiwania danych osobowych.

2) Pracownik udzielający informacji powinien przedstawić się osobie telefonującej, podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

3) Osobie przedstawiającej się jako świadek w danej sprawie udziela się telefonicznie informacji o miejscu i terminie jej przesłuchania, jeżeli skierowano do niej wezwanie do stawiennictwa.

4) Prezes sądu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają, może zdecydować o nagrywaniu rozmów telefonicznych kierowanych do sądu.

 

 

INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną przewidziane są w § 98 – 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych [Dz.U. z 2015 r., poz. 2316]. Zgodnie z tymi przepisami:

1) Zgodnie z § 98 - Osoba będąca stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą, może otrzymać informacje o sprawie, inne niż wskazane w § 97 ust. 1, do których uzyskania uprawniona jest ta osoba, bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie:

 • gdy złoży do sądu zapytanie skierowane drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP;
 • jeżeli prześle do sądu zapytanie z adresu poczty elektronicznej, który został uprzednio wskazany przez tę osobę osobiście przed sądem albo urzędnikiem sądowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o toczących się sprawach, bądź w piśmie procesowym jako adres służący do otrzymywania informacji jawnych o sprawie wskazanej w piśmie.

W zapytaniu należy podać również swoje imię i nazwisko, nazwę sądu oraz sygnaturę akt sprawy. Odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.

Jeżeli wskazanie adresu poczty elektronicznej jako adresu do korespondencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w formie ustnej, osoba odbierająca tę informację sporządza notatkę urzędową stwierdzającą ten fakt, chyba że wskazanie nastąpiło do protokołu posiedzenia lub rozprawy.

Notatkę urzędową włącza się do akt sprawy.

W razie braku możliwości udzielenia odpowiedzi drogą elektroniczną, informuje się o tym osobę kierującą zapytanie.

2) Na zapytania skierowane do sądu drogą elektroniczną, inne niż te, o których mowa w § 98, podpisane:

 • za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo też poprzez profil zaufany ePUAP należy udzielić informacji drogą elektroniczną, tak jak na zapytanie złożone drogą pisemną, z podpisem własnoręcznym; § 98 ust. 2 stosuje się;
 • innym rodzajem podpisu elektronicznego, niż określony w pkt 1, należy udzielić informacji w zakresie zgodnym z przepisami § 97 ust. 1-5, chyba że istnieje pewność co do tożsamości osoby zwracającej się z zapytaniem z określonego adresu poczty elektronicznej.

 

 

STRONY POWIĄZANE (KLIKNIJ):


 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośników
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d