Fundacja "Ex Bono" podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na trzyletnią realizację projektu pomocy ofiarom przestępstw

Pragniemy poinformować, iż Fundacja Ex Bono podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na trzyletnią realizację zadań w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Program jest finansowany ze środków państwowego Funduszu Sprawiedliwości.

SIŁA DOBRA – nazwa dla projektu okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Świadkom w Tychach

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom ma swoją siedzibę przy ul. Barona 30 - pokój 307.

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 13.00-20.00

Czwartek 8.00-15.00

Piatek 8.00-15.00

 

E-mail: tychy@exbono.pl

Telefon: 574 091 361

Dyżur telefoniczny: 574 062 401 czynny po godzinach pracy Ośrodka.

 

Ponadto funkcjonują już cztery Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom:

Bieruń - ul. Turystyczna 1 czynny w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00

Mikołów – ul. Kolejowa 2, pokój nr 17, czynny w środy w godzinach 9.00 – 13.00

Pszczyna – ul. Kilińskiego 5a czynny w czwartki w godzinach 15.00 – 19.00

Mysłowice – ul. Mikołowska 4a czynny w piątki w godzinach 16.00 – 20.00

 

Cele:

 1. Pomoc prawna - wzmocnienie pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem w stosunku do sprawców oraz w stosunku do instytucji zaangażowanych na różnym etapie w sprawę.
 2. Pomoc psychologiczna - wzrost poczucia własnej wartości wzmocnienie pewności siebie, wyjście z bezradności.
 3. Pomoc materialna - pomoc bieżąca mająca na celu złagodzenie skutków przestępstwa.
 4. Pomoc osoby pierwszego kontaktu - wyznaczenie adekwatnej ścieżki pomocy dla osoby pokrzywdzonej.

 

Sposoby realizacji:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.
 2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego.
 3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej.
 4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną.
 5. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstwa.
 7. Pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych.
 8. Pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.).
 9. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia.
 11. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu.
 12. Usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.
 13. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10.
 14. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 15. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 16. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.
 17. Finansowanie kosztów wyjazdu: osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.
 18. Finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy. 
 19. Zakup urządzeń i wyposażenia.
 20. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.
 21. Dla świadka organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.
 22. Dla świadka pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

Fundacja Ex Bono
ul. Oświęcimska 88/423, 45-641 Opole

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom w Tychach
ul. Barona 30, 43-100 Tychy

Rejestr zmian dla: Fundacja "Ex Bono" podpisała z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na trzyletnią realizację projektu pomocy ofiarom przestępstw