I Cywilny

Przewodniczący wydziału SSR Dorota Niewiadomska
przyjmuje strony
Czwartek: od 900 do 1300
Pokój nr 106, piętro I, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Zastępca SSR Joanna Szpunar
Kierownik sekretariatu Alicja Kost
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 107, piętro I

Telefon:

(32) 32 33 144

(32) 32 33 141

(32) 32 33 142

(32) 32 33 146

(32) 32 33 145

Fax:

(32) 32 33 142

Adres email cywilny1@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

 • -

Lista asesorów sądowych

Właściwość rzeczowa

I WYDZIAŁ CYWILNY - SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI TEGO SĄDU. W SZCZEGÓLNOŚCI SĄ TO SPRAWY:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł,
 • o zapłatę,
 • o wstąpienie w stosunek najmu,
 • o naruszenie posiadania,
 • o eksmisję,
 • o zachowek,
 • skarga na czynności komornika,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie,
 • o rozgraniczenie,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o stwierdzenie zgonu.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

 

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy,
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy),
 • oznaczenie Sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania),
 • podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych:

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Wzór oświadczenia (format RTF).

 

Urzędowe formularze pozwów

(są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzenie ścieków).

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Wzory formularzy według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym, zmienionego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2005 r.

(Prosimy drukować dwustronnie)

 

Pozew - formularz „P”

Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz „WD”

Odpowiedź na pozew - formularz „OP”

Pozew wzajemny - formularz „PW”

Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz „SP”

Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz „DS”

Rejestr zmian dla: I Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d