IV Pracy i Ubez. Społecznych

Przewodniczący wydziału SSR Ewa Woźnicka
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 203, piętro II, budynek przy ulicy Bałuckiego 4
Kierownik sekretariatu Grażyna Głuchowicz
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Bałuckiego 4,
43-100 Tychy
Pokój nr 213, piętro II

Telefon (32) 32 33 074

Telefon (32) 32 33 058

Fax (32) 43 86 863

Adres email pracy4@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości

Sprawy z zakresu prawa pracy:

Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych:

Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

oraz obszar właściwości Sądów Rejonowych w:
Mikołowie i Pszczynie

Lista sędziów

Właściwość rzeczowa

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI TEGO SĄDU ORAZ SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW REJONOWYCH W MIKOŁOWIE, PSZCZYNIE I TYCHACH.

Z zakresu prawa pracy między innymi:

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane:
  • - przywrócenie do pracy,
  • - wydanie świadectwa pracy,
  • - ekwiwalent za urlop,
  • - uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • - odprawa,
  • - wynagrodzenie,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący stosunek pracy wbrew zawartej między stronami umowie ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.

Z zakresu ubezpieczeń społecznych między innymi:

 • o zasiłek chorobowy,
 • o zasiłek macierzyński,
 • o zasiłek opiekuńczy,
 • o zasiłek pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c. – "powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed Sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przez Sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przez Sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.”

Zgodnie z art. 461 § 2 k.p.c. – "w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba, że przepis odrębny stanowi inaczej.”

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Rejestr zmian dla: IV Pracy i Ubez. Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d