IX Cywilny

Przewodniczący wydziału SSR Maja Elsenbahn-Liszka
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1130
Pokój nr 220, piętro II, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Zastępca SSR Grzegorz Maczek
Kierownik sekretariatu Agnieszka Warchoł - Sojka
Godziny przyjęć
interesantów
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 220, piętro II

Telefon

(32) 32 33 107

(32) 32 33 132

(32) 32 33 156

(32) 32 33 157

(32) 32 33 181

Fax

(32) 32 33 108

Adres email cywilny9@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

Lista asesorów sądowych

Właściwość rzeczowa

IX WYDZIAŁ CYWILNY -

I WYDZIAŁ CYWILNY - SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI TEGO SĄDU. W SZCZEGÓLNOŚCI SĄ TO SPRAWY:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł,
 • o zapłatę,
 • o wstąpienie w stosunek najmu,
 • o naruszenie posiadania,
 • o eksmisję,
 • o zachowek,
 • skarga na czynności komornika,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zasiedzenie,
 • o rozgraniczenie,
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o stwierdzenie zgonu.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy,
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy),
 • oznaczenie Sądu,
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew),
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu),
 • określenie wartości przedmiotu sporu,
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. podstawy faktycznej żądania),
 • podpisanie pisma.

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych:

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Wzór oświadczenia (format RTF).

 

Urzędowe formularze pozwów

(są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzenie ścieków).

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym są dostępne tutaj

Rejestr zmian dla: IX Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-04-05
Publikacja w dniu:
2018-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d