Ochrona danych osobowych

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Tychach, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje się, iż:


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Tychach

Siedziba: ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Adres e-mail:  iod@tychy.sr.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa, w szczególności art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych, w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

-dostępu do treści swoich danych osobowych;

-sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-usunięcia swoich danych osobowych;

-ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

-przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH  NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
Aktualizacja treści klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d