Opłaty Sądowe

Od dnia 2 marca 2006 r. obowiązuje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która określa:

    • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz zasady ich zwrotu,
    • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
    • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą stosuje się opłaty:

Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową - pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wysokość opłaty wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym.

Opłaty sądowe można wpłacić w kasie sądu, na poczcie lub w banku, koniecznie podając sygnaturę sprawy, a w przypadku jej braku należy oznaczyć wydział i dane stron.

Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty

NBP O/O Katowice 28 1010 1212 3168 5322 3100 0000


 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Załączniki:

Rejestr zmian dla: Opłaty Sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Wioletta Parnicka - Główny Księgowy
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d