Przyjmowanie i załatwianie spraw

  1. Akty oskarżenia, pozwy, wnioski oraz pisma procesowe i inne pisma, strony mogą składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w biurze podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów lub oddziałów. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma i wnioski przewodniczącemu wydziału, który zapoznaje się z pismem i bezzwłocznie wydaje decyzje co do sposobu załatwienia pisma. W trakcie rozpoznawania danej sprawy sędzia referent wyznacza kolejne terminy rozpraw, wydaje stosowne zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywane zarządzeń przez sekretariat, wydaje orzeczenia kończące sprawę, informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach. Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje ich okres przechowywania. W toku postępowania interesanci są przyjmowani w sekretariacie danego wydziału. W celu usprawnienia załatwienia danej sprawy interesanci powinni się powoływać na sygnaturę akt sprawy, o ile została ona nadana. Podstawowych informacji w danej sprawie udziela Biuro Obsługi Interesanta.
  2. Przyjmowanie i rozpatrywnaie skarg odbywa się stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) rozdział 5a (art. 41a – 41e) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524). Więcej informacji o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tychach w dziale Skargi i wnioski. 

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d