Skargi i wnioski

Tryb składania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, ustala się następujący tryb składania skarg i wniosków:

  1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura podawczego, Kierownik Oddziału Administracyjnego, Kierownicy sekretariatów wydziałów lub oddziałów, których dotyczy skarga lub wniosek.
  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
  3. W przypadku wniesienia skargi do protokołu, zamieszcza się w nim datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Następnie protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
  4. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie, spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
  5. Skargę lub wniosek adresowane do Prezesa Sądu lub wydziału rozpoznaje odpowiednio Prezes Sądu, przewodniczący wydziału lub osoby je zastępujące w okresie usprawiedliwionej nieobecności.
  6. Skargi dotyczące kuratorów i pracowników podległych kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej właściwy kierownik zespołu, za wyłączeniem tych skarg i wniosków, do których właściwym do rozpoznania jest kurator okręgowy.

Poniżej zarządzenie Prezesa Sądu w sprawie trybu i organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tychach.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d