Skargi i wnioski

Informacje o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Tychach

 

Podstawa prawna

 

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001, Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) rozdział 5a (art. 41a – 41e).

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012, poz. 524). Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Aktualne brzmienie wymienionych aktów prawnych znaleźć można na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w systemie ISAP.

 

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, zgodnie z art. 41b cyt. ustawy organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Skargi i wnioski na działalność Sądu winny dotyczyć działalności administracyjnej Sądu jako instytucji (takie jak: skargi na sprawność postępowania, kulturę urzędowania, organizację pracy Sądu, działalność poszczególnych komórek organizacyjnych itp.).

Natomiast wszelkie wnioski lub skargi dotyczące czynności orzeczniczych (podejmowanych przez niezawisły Sąd w toku rozpoznawania sprawy sądowej) zgodnie z art. 41a § 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że dotyczą czynności Sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji. W takiej sytuacji są niezwłocznie przekazywane do akt postępowania sądowego celem ich rozpoznania przez właściwy organ odwoławczy.

Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie i asesorzy są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą (art. 41a § 3 cyt. ustawy).

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia. Skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia (art. 41a § 4 cyt. ustawy).

Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziego lub asesora sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Rzecznik, po wstępnym ustaleniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny zawiadamia o tych czynnościach skarżącego (art. 41d cyt. ustawy).

Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje pozostawienie skargi lub wnioski bez rozpatrzenia.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Informacji i wyjaśnień dotyczących postępowań sądowych w poszczególnych sprawach udzielają Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Tychach w ramach przyjęć interesantów, po uprzednim umówieniu u właściwego Kierownika Sekretariatu Wydziału.

Informacje o dniach i godzinach przejęć interesantów zamieszczone zostały na stronach poświęconych poszczególnym wydziałom Sądu. W celu uzyskania żądanych informacji kliknij tutaj, a następnie wybierz właściwy wydział.

 

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

  • datę wniesienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
  • adres wnoszącego skargę/wniosek,
  • zwięzłą treść skargi/wniosku,
  • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie wydziału, którego dotyczy skarga/wniosek

 

Wnoszenie skarg/wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

 

• na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Tychach

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym i Oddziale Administracyjnym Sądu przy ul. Budowlanych 33 pokój 116 (I piętro) lub drogą pocztową;

 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

sekretariat@tychy.sr.gov.pl

Skargi/wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji;

 

• ustnie do protokołu:

Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu znajdą Państwo tutaj.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d