V Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału SSR Magdalena Piwowarska
przyjmuje strony
Poniedziałek: od 900 do 1300
Pokój nr 11, parter, budynek przy ulicy Budowlanych 33
Kierownik sekretariatu Beata Wieczorek
Godziny przyjęć
interesantów
oraz
Ekspozytury Centralnej
Informacji Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek: 
od 800 do 1800
Wtorek - Piątek:
od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Budowlanych 33,
43-100 Tychy
Pokój nr 12, parter
Telefon (32) 32 33 196
Telefon (32) 32 33 198
Telefon (32) 32 33 199
Fax (32) 32 85 160
Adres email ksiegi5@tychy.sr.gov.pl
Obszar właściwości Miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy
Gminy: Bojszowy, Kobiór

Lista sędziów

Lista referendarzy sądowych

 

Właściwość rzeczowa

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - SPRAWY WIECZYSTOKSIĘGOWE Z OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI TEGO SĄDU

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (pokój nr 12a),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
  • - stwierdzeniu nabycia spadku,
  • - działu spadku,
  • - podziale majątku,
  • - zasiedzeniu,
  • - przysądzeniu własności,
  • - i innych,
 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych.

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat w postępowaniu wieczystoksięgowym regulują artykuły od nr 42 do nr 48 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398); (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 876).

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie:

 • odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł,
 • odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł,
 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.

Poczynając od dnia 16 czerwca 2010 roku możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez Internet, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem ekw.ms.gov.pl. Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy podać : kod wydziału prowadzącego księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej. (Wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym - Dz U z 2003 roku, Nr 162, poz.1575 z późn. zm.) Więcej informacji dotyczących ksiąg wieczystych oraz instrukcje korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz U z 2001 roku, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste są jawne i może z nich korzystać każdy. Ograniczony jest natomiast dostęp do akt ksiąg wieczystych, które są przechowywane w archiwach poszczególnych wydziałów prowadzących księgi wieczyste, a które obejmują składane do księgi wieczystej wnioski oraz załączone do nich dokumenty stanowiące podstawę wpisu w postaci orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych i inne. Wgląd do akt ksiąg wieczystych przysługuje wyłącznie notariuszom i osobom mającym interes prawny i następuje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przeglądowym w siedzibie sądu prowadzącego księgę wieczystą pod nadzorem pracownika sądu (art. 36 1 ust. 3 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

FORMULARZE WNIOSKÓW STOSOWANE W WYDZIALE KSIĄG WIECZYSTYCH

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym.

(Prosimy drukować dwustronnie)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)

Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT)

Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)

Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)

Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)

Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD)

Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)

Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)

Rejestr zmian dla: V Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d