V Ksiąg Wieczystych

 

  -     W A Ż N E     -  

Informacje o sprawach rozpoznawanych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych udzielane są pod niżej wymienionymi numerami telefonów.

Wnioski i pisma składane są w Biurze Podawczym V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Czytelnia akt V Wydziału Ksiąg Wieczystych mieści się w pokoju numer 12a

Przewodniczący Wydziału

 Referendarz sądowy Barbara Drozdowska

Kierownik Sekretariatu Wydziału Beata Wieczorek - pokój nr 12, parter
Adres 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 33
Telefon (32) 3233198 - Kierownik Sekretariatu
(32) 3233196 - Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
(32) 3233192 - Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych
Fax (32) 3285160
Adres email ksiegi5@tychy.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów w poniedziałki od 800 do 1800
od wtorku do piątku od 800 do 1500
Kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach - KA1T

 Właściwość miejscowa

Obejmuje miasta: Bieruń, Lędziny, Tychy oraz gminy: Bojszowy, Kobiór.

Właściwość rzeczowa

Rozpoznawanie spraw z zakresu prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych obejmujących postępowanie wieczystoksięgowe. W Wydziale można składać wnioski:

 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej - wniosek składa się w Ekspozyturze Centralnej Informacji (pokój nr 12a),
 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:

o    stwierdzeniu nabycia spadku,

o    działu spadku,

o    podziale majątku,

o    zasiedzeniu,

o    przysądzeniu własności,

o    i innych,

 • o wpis hipoteki,
 • o wykreślenie hipoteki,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów,
 • o ujawnienie budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • o zmianę nazwy ulicy, nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wykreślenie tego wpisu,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej.

Poczynając od dnia 16 czerwca 2010 roku możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez Internet, korzystając z Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/.

Aby przeglądać treść księgi wieczystej należy podać: kod wydziału prowadzącego księgę wieczystą oraz numer księgi wieczystej. Kod Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach to KA1T. Wykaz kodów wydziałów zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym - Dz U z 2003 roku, Nr 162, poz.1575 z późn. zm.

Więcej informacji dotyczących ksiąg wieczystych oraz instrukcje korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz U z 2001 roku, Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) księgi wieczyste są jawne i może z nich korzystać każdy.

Ograniczony jest natomiast dostęp do akt ksiąg wieczystych, które są przechowywane w archiwach poszczególnych wydziałów prowadzących księgi wieczyste, a które obejmują składane do księgi wieczystej wnioski oraz załączone do nich dokumenty stanowiące podstawę wpisu w postaci orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych i inne.

Wgląd do akt ksiąg wieczystych przysługuje wyłącznie notariuszom i osobom mającym interes prawny i następuje w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu przeglądowym w siedzibie sądu prowadzącego księgę wieczystą pod nadzorem pracownika sądu (art. 36 1 ust. 3 i 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

 

Opłaty i zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wnioski składane w Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania. Wniosek, który nie został należycie opłacony zostanie zwrócony bez wezwania o uiszczenie opłaty.

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wysokość opłat pobieranych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez centralną informację ksiąg wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Podstawowych informacji w powyższym zakresie udziela Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Aktualne brzmienie wymienionych aktów prawnych znaleźć można na stronach internetowych Sejmu RP w systemie ISAP oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności, niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej – tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
 

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed zawarciem tego aktu notarialnego.
Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.

Wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym składa się do wydziału cywilnego. Więcej na ten temat - tutaj.

 

Numer konta

Kliknij

 

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym i wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Kliknij

Statystyka

Kliknij

Dojazd

Kliknij

Lista referendarzy sądowych

 

Rejestr zmian dla: V Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Renata Jakóbek
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Michał Białoń - Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-10-17
Publikacja w dniu:
2018-10-17
Opis zmiany:
Aktualizacja listy referendarzy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
aktualizacja podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Sebastian Greguła
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Tychach
Wytworzył:
Krystyna Sokołowska - Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Krzysztof Baran
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d